Chars DKP
Aka240
Ashleyowlzen400
Avlenya350
Bozansk540
Chromium250
Crimfall540
Duzzel300
Engm400
Feldy780
Gnzo290
Kimaline425
Kloppskerl365
Lmntr350
Magichistery115
Miribel800
Morturia250
Myrisymto50
Nihil700
Seyu650
Shckwv550
Soulrealm450
Tigerlady140
Typhs200
Tzzara680
Wolkenboxer200
Zrdag290