Chars DKP
Aka315
Ashleyowlzen400
Avlenya650
Bozansk540
Chromium250
Crimfall415
Duzzel150
Engm400
Feldy830
Gnzo290
Kimaline790
Kloppskerl515
Lmntr400
Magichistery15
Miribel1100
Morturia300
Myrisymto300
Nihil850
Rh150
Seyu775
Soulrealm450
Spaw500
Tigerlady440
Topfpflanze50
Typhs350
Tzzara780
Wolkenboxer200
Zrdag290