Chars DKP
Aka315
Ashleyowlzen400
Avlenya700
Bozansk540
Chromium250
Crimfall415
Duzzel200
Engm400
Feldy780
Gnzo290
Kimaline840
Kloppskerl465
Lmntr400
Magichistery65
Miribel1150
Morturia300
Myrisymto300
Nihil900
Rh200
Seyu875
Soulrealm450
Spaw600
Tigerlady490
Topfpflanze50
Typhs350
Tzzara780
Wolkenboxer200
Zrdag290